Poniższy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych za pomocą plików cookies, w celu realizacji zobowiązań i usług świadczonych Użytkownikowi drogą elektroniczną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, 00-157 Warszawa, ul. Anielewicza 6.


§ 1. Dane osobowe

1.  Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.odkuchni.art (dalej: Serwis) jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (dalej: Muzeum)  (NIP: 525-23-47-728), które przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000),  ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 

2.  Muzeum przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach technicznych, oraz w celu prowadzenia Serwisu, zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania (więcej na ten temat w Polityce cookies Serwisu), w celu umożliwienia świadczenia usług oferowanych w ramach Serwisu (ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy) jak również w celach marketingowych (w wypadku wyrażenia przez Użytkowników zgód wymaganych przez przepisy powszechnie obwiązującego prawa).
 

3.  Muzeum przetwarza wyłącznie kategorie danych osobowych podane przez Użytkowników.
 

4.  Muzeum zapewnia wszystkim Użytkownikom Serwisu, których dane przetwarza w jakimkolwiek zakresie, realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) dalej wskazanych w §3 poniżej.
 

5.  Muzeum gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i  przyjętymi standardami.
 

6.  O tym jak długo dane będą przetwarzane będzie decydował cel ich przetwarzania, a po jego ustaniu czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń. W przypadku zasadnego odwołania zgody, zgłoszenia sprzeciwu, żądania usunięcia danych, dane nie będą dalej przetwarzane za wyjątkiem tych, które są niezbędne do obrony przed potencjalnymi roszczeniami, do czasu upływu terminu ich przedawnienia.

 

7.  W Muzeum wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@polin.pl, lub telefonicznie  tel. 22 471 03 41.
 

8.  Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.
 

9.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług, w tym usług drogą elektroniczną lub zawierania oraz wykonywania umów a także dla realizacji celów marketingowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Muzeum jest brak możliwości świadczenia usług i realizacji umów, a także będzie brak możliwości otrzymania informacji marketingowych.

 

§ 2. Przekazywanie informacji

1.  Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być:

o   dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT;

o   podmioty świadczące na rzecz Muzeum, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe;

o   operatorzy pocztowi i kurierzy;

o   operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;

o   partnerzy handlowi Muzeum w wypadku wyrażenia przez Użytkownika wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa zgód;

o   organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 

2.  Wszelkie informacje uznawane w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa za informacje handlowe lub marketing bezpośredni mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).
 

3.  Wszelkie przypadki niezamówionych informacji handlowych należy zgłaszać na adres iod@polin.pl.

 

§ 3. Prawa Użytkowników Serwisu

1.  Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem jak również prawo do ich przeniesienia. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 

2.  Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane, które podał niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Użytkownik może zaktualizować dane przesyłając informację o ich zmianie na adres iod@polin.pl.

 

§ 4. Warunki techniczne

1.  Muzeum przechowuje pliki cookies, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, między innymi do utrzymania sesji Użytkownika i lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkowników. Informacje o plikach cookies znajdują się w Polityce cookies Serwisu.
 

2.  Użytkownik, który wyraził zgody, o których mowa w §2 ust. 2 może w każdym momencie je wycofać. W tym celu należy kliknąć w link rezygnacji (stopkę rezygnacji) będący elementem każdej wiadomości wysyłanej przez Muzeum lub przesłać taką informację na adres iod@polin.pl.

 

§ 5. Zmiany polityki prywatności

1.  Muzeum zastrzega, iż w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności.
 

2.  Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać na stronie Serwisu.
 

3.  Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.
 

4.  Jeżeli Użytkownik uzna, że w jakiś sposób przekroczona została jego prywatność, może przesłać informację na adres iod@polin.pl.