Deklaracja dostępności strony internetowej „Od kuchni. Żydowska kultura kulinarna” Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie

Muzeum Historii Żydów Polskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.odkuchni.art; www.whatscooking.art

Data publikacji strony internetowej: 6.06.2022 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 6.06.2022 r.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 6.06.2022 r.
Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez Openform s.c. (Openform design & digital studio).
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aleksandra Cybulska.
 • E-mail: acybulska@polin.pl

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 
Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
 • E-mail: esp@mkidn.gov.pl
 • Telefon: 22 25 00 140
 
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.