1. Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z siedzibą w Warszawie, ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa (dalej: „Muzeum”) jest administratorem serwisu www.odkuchni.art. 

2. Użytkownik serwisu www.odkuchni.art (dalej: „Użytkownik”) oświadcza iż dysponuje prawami autorskimi do udostępnionego przez niego przepisu kulinarnego tj. treści oraz załączonych zdjęć (dalej: „Przepis”) w zakresie umożliwiającym udzielenie na rzecz Muzeum licencji zgodnie z opisanymi poniżej postanowieniami, a korzystanie z Przepisu przez Muzeum na zasadach określonych poniżej nie będzie naruszać praw osób trzecich.

3. Z chwilą przesłania Przepisu, Użytkownik udziela Muzeum niewyłącznej licencji do Przepisu, bez ograniczeń terytorialnych (dalej: „Licencja”), na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie Przepisu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Przepisu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) publiczne udostępnienie Przepisu, poprzez zamieszczenie go w zbiorach Muzeum na stronie www.odkuchni.art w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z uwzględnieniem pkt. 7 poniżej, oraz w sposób umożliwiający pobranie Przepisu w postaci pliku pdf., wydrukowanie go, a także dalsze udostępnienie poprzez media społecznościowe lub wiadomość e-mail.

4. Użytkownik zezwala na wykonywanie przez Muzeum praw zależnych do Przepisu oraz przenosi na Muzeum prawo zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Przepisu – w zakresie obejmującym dowolne opracowanie Przepisu (w tym tłumaczeń, zmian, przeróbek, skrótów, adaptacji, łączenia z innymi utworami i kontynuacji) oraz rozporządzanie i korzystanie z opracowań na polach eksploatacji wskazanych w pkt. 3 powyżej.

5. Muzeum oznaczy Przepis udostępniony na stronie www.odkuchni.art w następujący sposób – podanymi przez Użytkownika inicjałami oraz tytułem Przepisu.

6. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania czynności skutkujących wygaśnięciem udzielonej Licencji. W przypadku zamiaru przeniesienia majątkowych praw autorskich przez Użytkownika na podmiot trzeci, będzie on zobowiązany do poinformowania Muzeum o tym zamiarze.

7. Licencja zostaje udzielona na czas określony, od chwili udostępnienia Muzeum Przepisu do 1 stycznia 2026 roku.

8. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania ostatecznej decyzji, co do opublikowania przepisu na stronie www.odkuchni.art. Muzeum nie jest zobowiązane do rozpowszechniania lub wykorzystania Przepisu.

9. W wypadku skierowania przeciwko Muzeum roszczeń o naruszenie praw autorskich do Przepisu w związku z korzystaniem przez Muzeum z Przepisu w sposób zgodny z powyższymi postanowieniami, Użytkownik zobowiązany będzie pokryć koszty postępowania sądowego, w tym w szczególności koszty zastępstwa procesowego i koszty sądowe, lub koszty polubownego załatwienia sprawy lub zapłacić zasądzone odszkodowanie lub pokryć poniesioną przez Muzeum szkodę.